Retningslinjer for personvern

Salgs og leveringsbetingelser

Fish Tech AS FNR. 958954379 MVA

1. GENERELT


1.1 Disse leveringsbetingelsene gjelder for Fish Tech AS, nedenfor kalt leverandøren, fra 01/12/2007 om intet annet er skriftlig avtalt og erstatter tidligere utgaver av våre alminnelige leveringsbetingelser. Ut over denne gjelder NS 8405 i Norge.

1.2 Hvor intet annet er nevnt er våre leveringsbetingelser: fritt vårt lager, eksklusive emballasje og mva.

1.3 Levering skjer for kjøperens regning og risiko. Leverandøren er ikke forpliktet til å tegne forsikring for godsets forsendelse med mindre dette er uttrykkelig avtalt på forhånd. Transportmåte velges av oss med mindre annet er avtalt.

1.4 Leveranse med netto fakturaverdi under kr 500,- vil bli tillagt et ekspedisjonsgebyr på kr 50,- pr faktura, med mindre: a) Varen hentes på vårt lager og betales kontant. b) Varen sendes som oppkrav. Porto og gebyr belastes i henhold til transportørens satser.


2. PRISER / LEVERINGSTID


2.1 Tilbud er gyldig i 21 dager regnet fra tilbudsdato hvis ikke annet er avtalt. Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når selger/firmaets ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellomsalg. Leveringstiden er alltid estimert i forhold til våre underleverandørers oppgitte leveringstider. Vi er således ikke ansvarlig for forsinkelser i levering til kjøper, hvis denne skyldes forsinkelse hos vår underleverandør, i transport av varen eller andre uforutsette årsaker.

2.2 Prisene i våre tilbud er basert på tilbudsdagens materialpriser, tollsatser, valutakurser, gjeldende offentlige avgifter og arbeidslønninger, og vi forbeholder oss retten til å justere prisene ved endringer i disse.
Hvor tilbud ikke foreligger, gjelder dato for ordrebekreftelse.

2.3 a) Våre tilbud og prislister er veiledende, dvs. at vi kun er bundet til en bestilling eller salgsavtale dersom denne er bekreftet skriftlig av oss. Unntatt er tilbud med spesifisert gyldighetsdato hvor bestillingen er oss i hende før oppgitt dato.

b) Vi beholder alle rettigheter til de data som er gitt i våre tilbud. Det samme gjelder modeller, prøver, materiell, tegninger og bruksanvisninger.

c) Tilbudet må ikke kopieres eller videreformidles uten skriftlig tillatelse.


3. BETALING OG EIENDOMSRETT


3.1 Faktura forfaller til betaling 21 dager netto fra fakturadato hvis intet annet er avtalt. Etter forfall beregnes renter etter gjeldene satser hos Nordea Finans AS .

3.2 Fish Tech AS forbeholder seg salgspant i levert vare inntil disse er fullt ut betalt i henhold til panteloven § 3- 22,
renter og omkostninger vil komme i tillegg etter gjeldene satser, ved betaling etter forfall.

3.3 På alle CE merkede produkter tilkommer 1 % lovpålagt miljøgebyr hvis ikke annet er avtalt.


4. ANNULLASJON OG RETUR


4.1 Forsinket levering berettiger ikke til annullasjon av ordren med mindre den avtalte leveringstid overskrides med minst 30 dager.

4.2 Annullasjon av en ordre vil ikke bli godtatt uten etter særskilt avtale med leverandøren. Kjøperen bærer alle omkostninger ved annullasjon, med unntak for bestemmelsene i pkt. 4.1

4.3 Retur av levert materiell godtas kun etter forutgående avtale. Ikke lagerført materiell kan ikke godtas returnert. Returomkostninger vil bli belastet kjøper. Ved enhver retur må ordrennr. eller fakturanr. Alltid oppgis.


5. KVALITET / TEGNINGER / TEKNISKE OPPLYSNINGER MV


Er varene ikke bestilt etter en standard eller angitte kvalitetskrav, leveres materialene uten ansvar for spesielle kvalitetskrav. Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over tekniske data, for eksempel vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig eller bindende.

Kjøperen er ansvarlig for å ha satt seg inn i at varens tekniske utførelse/data og kvalitet i sin helhet er tilpasset hans behov.

Alle produkt skal brukes på den måte som produsent / selger anbefaler i forbindelse med leveransen og eller som beskrevet i brosjyrer og manualer. Alt ansvar fra selgers side bortfaller ved bruk av uautorisert servicepersonell og / eller bruk av ikke godkjente deler ved oppgradering/service og eller sammenbygning av utstyr.


6. ANSVAR OG GARANTI


6.1 Leverandøren påtar seg intet ansvar for direkte skade, tap, ulempe eller følgeskade forårsaket av det leverte materiell.

6.2 For levert materiell overtar vi garanti, idet vi – etter reklamasjon fremsatt uten ugrunnet opphold – uten å kreve eller yde noen godtgjørelse og på den måte vi ønsker, rette de feil som måtte vise seg under de første 12 måneder etter levering, såfremt slike feil skyldes dårlig arbeid eller dårlig vare og materialet ikke er levert av kjøperen eller fremstilt etter kjøperens konstruksjoner eller spesifikasjoner.

6.3 Forbruksmateriell og slitedeler omfattes ikke av garantien.

6.4 Annen garanti enn ovenfor angitt overtar vi ikke og vi er således ikke ansvarlig for eventuell skade på det leverte materiell som skyldes feilaktig montering, når monteringen ikke er utført av oss eller skyldes feilaktig anvendelse av materiellet.

6.5 Leverandøren er heller ikke i noen henseende ansvarlig for og plikter ikke å betale for reparasjoner som kjøperen foretar eller lar foreta uten vårt samtykke.

6.6 Transportutgifter i forbindelse med eventuelle garanti ytelser dekkes ikke av oss.

6.7 Vår garanti er kun gyldig om kjøperen har oppfylt sine forpliktelser overfor oss.


7. FORCE MAJEURE


Leverandøren er uten ansvar for følgende av force majeure. Kjøper og leverandør kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdene har midlertidig karakter, kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Foretar leverandørens underleverandør heving av noen art, har leverandøren tilsvarende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure må han uten ugrunnet opphold underrette annen part.


8. KONTROLL AV VAREN


Kjøper skal ved mottagelsen kontrollere varen mot eventuell pakkseddel, og undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og leveringsform. Reklamasjoner skal skje skriftlig og senest 3 dager etter levering.
Transportskader må omgående meldes til transportør.


9. MISLIGHOLDELSE


Dersom kjøper ikke oppfyller sine forpliktelser på riktig måte eller i tide, er det vårt valg om vi vil oppheve kontrakten helt eller delvis – eller utsette oppfyllelsen. Det samme gjelder ved konkurs, betalingsuteblivelse, når kjøper er umyndiggjort eller hans bedrift har stanset eller er likvidert.


10. TVIST – RETTERGANG


Ved alle konflikter legges norsk lov til grunn, og saken føres gjennom det norske rettsapparat, ved Follo Tingrett.